“امپراطور برنامه گفتگو” لری کینگ 19 سال گذشت … 20 روز پس از شناخته شدن بیماری ، به دلیل تاجگذاری درگذشت