امروز 406 بیمار را در ساعت 21:00 تأیید کردند … 15 نفر به طور همزمان روز قبل