امتیاز کارت به ارزش 77.8 میلیارد دلار کسب شده … بازگشت در یک هفته