ال جی الکترونیکس توسعه اتومبیل های خودمختار را پس از اتومبیل های برقی آغاز کرده است