اقدامات برای جداسازی عفونتهای گروهی در بیمارستان دانشگاه هانیانگ برای عفونت گروهی