اقتصاد ایالات متحده و چین به عنوان “غیرقانونی” به سرعت رشد می کند … توجه به تشدید جنگ تجاری