افزایش قیمت هدیه برای صنعت پخش سال نو 200،000 بوی بد افزایش می یابد