افزایش خانوارهای جوان از یک نفر … بی ثباتی مسکن منجر به سقوط نردبان می شود