اظهارات “درخشان” لی ناک یون جائه میونگ-گی لی “اظهاراتی که طرفداران را آزار می دهد”