اطلاعات پرداخت پورتال ، آیا دولت جنجال برادر بزرگ را می شناسد