اسکیت روی پارک So-yeon Park “Joined’Circus of the Sun” بعد از بازنشستگی … من برای اولین بار در طول نمایش بوسه کردم “(No Eunni)