اسرائیل ، تعداد موارد تأیید شده حتی قبل از میزان واکسن … “فقط به اولین واکسیناسیون محدود شده است”