“استیضاح قاضی” سابق در حال ارتقا است … سه هون اوه “تصویب اکثریت نمایندگان ثبت شده در مجلس به اندازه دیدن آتش”