از 2 افسر پلیس و 3 افسر غیر پلیس برای مسابقه برای هدایت “نسخه کره ای FBI” پشتیبانی کرد