“از واکسن محافظت کنید” … کار حمل و نقل شبیه یک عمل قدیمی