از هجدهم قهوه را در کافه می نوشم … ماسک های اجباری وقتی هیچ غذایی مصرف نمی شود