از مثل صیغه گرفته تا رفتار شهروندان … انتخاب “آخرین هدف” دوباره یک خطر است