از قیمت غذا گرفته تا چک کالری … هواوی راه حل پرداخت Smart Ayes Aood AI را راه اندازی می کند