از سقوط رتبه های تایید به Gadeokdo … “چراغ های هشدار” شهردار بوسان