ارز عادی کره-کاستاریکا … بحث Corona Green New Deal و دیگران.