ارزیابی تایید سئول در طی نبرد متحد معکوس شد … دموکراسی 32.4٪ در مقابل قدرت مردم 28.5٪