ارتش 120 متخصص مین روبی را تولید می کند که از استانداردهای بین المللی برخوردار هستند