اداره بیماری های کره از مرکز واکسن روزانه USFK-Segye بازدید می کند