اداره بیماری “برنامه ویژه واردات واکسن Pfizer Corona 19” … معرفی مقیاس کامل