.: اخبار VGP:. | WHO هدف واکسیناسیون COVID-19 در ویتنام را ستایش می کند