.: اخبار VGP:. | WHO: صندوق واکسن COVID-19 ارزش جدیدی به استراتژی واکنش همه گیر اضافه خواهد کرد