.: اخبار VGP:. | COVID-19: مالزی در آسیای جنوب شرقی بیشترین آسیب را دید