.: اخبار VGP:. | COVID-19 رسماً در تمام قاره های کره زمین گسترش یافته است