.: اخبار VGP:. | BOK: 7 مشکل عمده ای که روند جهانی 2021 را تعیین می کند