.: اخبار VGP:. | ADB 31.6 میلیارد دلار برای حمایت از پیشگیری از بیماری COVID-19 و بهبود اقتصادی هزینه می کند