.: اخبار VGP:. | 137 کشور و سرزمین موارد جدید COVID-19 را گزارش کرده اند