.: اخبار VGP:. | یک سال “فصل خوب” در میزهای طلای بین المللی