.: اخبار VGP:. | “گرفتن نبض” اقتصاد جهان در سال 2021