.: اخبار VGP:. | کنگره ایالات متحده تأیید کرده است که آقای جو بایدن رسماً در انتخابات پیروز شده است