.: اخبار VGP:. | کشورهای میانمار باید فوراً خشونت را متوقف کنند ، اعتماد به نفس را بازگردانند ، گفتگو و آشتی را آغاز کنند