.: اخبار VGP:. | کشورهای فقیر ذخیره واکسن COVID-19 ندارند