.: اخبار VGP:. | کره 3 بسته حمایتی دیگر برای آسیب های ناشی از COVID-19 منتشر می کند