.: اخبار VGP:. | کره جنوبی برای اولین بار از خوابگاه به عنوان مکانی برای درمان COVID-19 استفاده می کند