.: اخبار VGP:. | کره بعد از ساعت 9 شب چراغ های کل پایتخت را خاموش می کند.