.: اخبار VGP:. | کره بالاترین سطح فاصله اجتماعی را در سئول ، پایتخت این کشور آغاز می کند