.: اخبار VGP:. | کامبوج محاصره سرمایه را گسترش می دهد