.: اخبار VGP:. | ژاپن: وضعیت اضطراری نتوانسته است وضعیت را بهبود بخشد