.: اخبار VGP:. | ژاپن: نزدیک به 80،000 نفر به دلیل COVID-19 شغل خود را از دست دادند