.: اخبار VGP:. | ژاپن فعالیت های خود را برای تقویت گردشگری داخلی متوقف می کند