.: اخبار VGP:. | ژاپن به طور موقت اجازه ورود به خارجی ها را نمی دهد