.: اخبار VGP:. | ژاپن: اعلامیه اضطراری برای منطقه شهری توکیو