.: اخبار VGP:. | پیام نخست وزیر نگوین ژوان فوک در روز جهانی کنترل بیماری