.: اخبار VGP:. | وی در پاسخ به COVID-19 بیمارستان صحرایی را دوباره فعال کرد