.: اخبار VGP:. | ویتنام و اندونزی از انتقال به سودان حمایت می کنند