.: اخبار VGP:. | ویتنام ریاست جلسه کارگروه دادگاه های بین المللی را بر عهده دارد